Regulamin

Regulamin sklepu Pelnykubek.pl

Definicje:

sklep online – to system do zamawiania produków przez Internet

klient – każdy kto dokonuje zakupu przez platformę sklepu online

konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu

właściciel i sprzedawca – Koneser sp z o.o. sp.k., z siedzibą w Zielonej Górze ul. Mahoniowa 28

konto – zbiór informacji o kliencie, który zarejestrował się na ww. platformie

rejestracja – procedura tworzenia konta klienta ww. Platformie;

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00; Klient może składać Zamówienia tylko na dostępne Towary

Koszyk - usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia

Dni Robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

email – poczta elektroniczna klienta;

login – identyfikator klienta składający si cigu unikatowych znaków podanychpodczas rejestracji;

haso – zabezpieczenie (tajny parametr) skadajcy si z min. 7 znaków podanychpodczas rejestracji.

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest Koneser sp. z o.o.sp.k. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Mahoniowa 28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 9731034231 oraz REGON

Kontakt ze Sprzedawcą:
- telefonicznie; numer telefonu: 690159995 (w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz. 17.00);
- mailowo; adres poczty elektronicznej: kontak@kawyiherbatyswiata.pl  (w Dni Robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00);
- listownie na adres koserspondencyjny: Koneser zp. Z o.o. sp.k., ul. Mahoniowa 28, 65-128 Zielona Góra

- Stacjonarny sklep firmowy po adresem: ul. Anieli Krzywoń, Rynek Konfin Lokal 24, 65-001 Zielona Góra

§ 1 Rejestracja

1. Rejestracja w eso jest dowolna i bezpatna – do skadania zamówien produktów przez Internet, rejestracja nie jest wymagana.

2. Stworzenie konta w eso ułatwia klientom zamawianie produktów poprzez automatyzację wprowadzanych danych.

3. Podczas rejestracji klient wypenia formularz, który zawiera: imi i nazwisko, adres dostawy lub zamieszkania, adres poczty elektronicznej (email), numer telefonu, login i hasło.

4. Klient po dokonaniu rejestracji oświadcza, że wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe i aktualne oraz ponosi wszelką odpowiedzialno za prawidowość tych danych.

5. Po prawidowym przebiegu procesu rejestracji – klient otrzymuje dostęp do eso za pomoc loginu i hasa.

6. Klientowi nie wolno udosętpniać swojego konta w eso osobom trzecim do tego nieupowanionym oraz powinien zachować w tajemnicy login i haso.

7. Konto kadżego klienta nie może by przedmiotem obrotu, a w szczególnoci zastawu czy zbycia etc.

8. Waściciel ma prawo zweryfikować poprawność danych podanych podczas rejestracji lub w trakcie zamówienia potraw bez rejestracji.

9.Waściciel zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania konta, dostępu do niego w sytuacji stwierdzenia, że bezpieczestwo konta jest zagrożone lub zostało wykorzystane przez osoby trzecie do tego nieupowanione.

§ 2 Złożenie i realizacja zamówienia

1. Klientem może być osoba fizyczna, która ukoczya 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Użytkownikami mogą by również osoby, które ukoczyły 13 lat, ale nie ukoczyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zobowizania zgodnie z obecnie obowiązujcymi przepisami prawa polskiego.

3. Zakup produktów może zostać dokonany przez klienta zarejestrowanego lub te nie.

4. W celu złożenia zamówienia przez klienta niezarejestrowanego z opcją odbioru osobistego konieczne jest podanie: telefonu kontaktowego i adrdesu email.

5. W celu złożenia zamówienia przez klienta niezarejestrowanego z opcją dostawy przez kuriera konieczne jest podanie: Imienia, Nazwiska, adresu dostawy, nr telefonu, adresu email

6. Proces złożenia zamówienia składa się z wyboru produktu lub produktów, podania ww. Danych, wyboru sposobu platności, wyboru sposobu dostawy.

7. Wysyłając zamówienie klient oświadcza – że zapoznał się z regulaminem dot. egzergicznej platformy zamawiania da online.

8. Po dokonaniu zamówienia przez eso – klient otrzymuje na podany email potwierdzenie o złożeniu zamówienia oraz informacje o zmianach statusów dotyczcych tego zamówienia.

§ Dostawa i płatnośći i ceny

1. Za zakupione produkty klient dokonuje zapłaty:

- gotówką lub kartą płatniczą w sklepie stacjonarnym – w przypadku wybrania opcji odbioru osobistego w sklepie.

- przelewem elektronicznym tradycyjnym lub za pośrednictwem Przelewy24.pl., płatnością za pobraniem w przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem kuriera.

2. Klient może wybrać jedną z obcji dostawy / odbioru produktów:

- osobiście w sklepie stacjonarnym, pod adreserm Koneser, ul. Anieli Krzywoń rynek Konfin lokal 24

- za pośrednictwem firmy kurierskiej (za pobraniem lub z przedpłatą na konto sprzedawcy)

- koszt dostawy uiszcza kliet. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i opcji dostawy wybranej przez Klienta. Po dokonaniu tych wyborów przez Klienta, koszty te doliczane są do kwoty Zamówienia w podsumowaniu.


3. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia.

4. W momencie dostawy lub odbioru produktu – klient otrzyma paragon fiskalny lub fakturę VAT. W sytuacji faktury VAT/rachunku, klient zobligowany jest do zaznaczenia tego faktu podczas realizacji zamówienia oraz podania pełnych danych koniecznych do wystawienia dokumentu.

5. Ceny podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w szczególności w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów), z zastrzeżeniem, iż warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

6. Ceny w sklepie online eso podane są w złotówkach polskich i są cenami brutto.

§ 3 Uprawnienia waciciela

1. Wlaciciel zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia ze względu na błedne lub nieprawidowe wypenienie formularza lub naruszenie niniejszego regulaminu.

2. Właciciel zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia z istotnych dla siebie powodów, o których poinformuje za pomoc poczty elektronicznej (email) lub telefonicznie.

3. Waciciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych klienta.

4. Waciciel upoważniony jest do zawieszenia konta klienta, w sytuacji gdy naruszane są postanowienia niniejszego regulaminu lub w inny sposób są prowadzone działania szkodliwe.

5. W sytuacji zablokowania konta z ww. powodów – klient nie może zarejestrować się bez uprzedniej zgody waściciela.

6. Waściciel zastrzega sobie prawo do odmowy ponownej rejestracji zawieszonego konta klienta.

§ 4 Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.


2. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.

4. Każdemu klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej i przesłanie na adres email podany na stronie internetowej sprzedawcy.

2. Każda reklamacja powinna zawierać każdorazowo dane klienta jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (email), telefon kontaktowy oraz login (opcjonalnie dla

klientów już zarejestrowanych w eso), oraz opis problemu.

3. Włśaciciel zastrzega sobie prawo do rozpoznania reklamacji do 14 dni od prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego (jeśli podane dane są niekompletne lub nieprawidłowe – czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłueniu do momentu uzupełnienia wymaganych danych przez klienta składajcego reklamację).

4. Odpowiedż na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej (email) podany podczas zgoszenia reklamacyjnego.

§ 8. ZWROTY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia: (a) dla Umowy Sprzedaży – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecia inna niż przewoźnik;
2. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
3. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Przesłanie wraz z produktem dowodu zakupu (faktura lub paragon), usprawni procedurę zwrotu.

9. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

10. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 5 Kwestie techniczne

1. Właściel dokłada wszelkich starań aby eso – działa prawidowo bez jakichkolwiek zakłóceń. W sytuacji wystąpienia awarii, dołoży wszelkich starań – aby ograniczyć brak możliwości składa zamówień online.

2. Za awarję uznaje się stan, w którym klienci utracili możliwo złożenia zamówienia online lub nie mają możliwoci zalogowania się do uprzednio utworzonego swojego konta.

3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 6 Zmiany w regulaminie

1. Właciciel w każdej chwili może dokonać zmiany regulaminu – wprowadzając nową usługę.

2. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez waściciela, który nie może być krótszy – niż 14 dni od momentu udostpnienia klientom zmienionego regulaminu.

3. Klient w sytuacji dokonywania zamówienia przy pierwszym logowaniu lub złożenia zamówienia po wejciu w życie zmienionego regulaminu – zostanie poinformowany o takiej zmianie i jej akceptacji.

§ 7 Dane osobowe

1. Właściciel przykada szczególną wagę do danych osobowych swoich klientów.

2. Wszelkie dane są zabezpieczone i nie są udostpnianie osobom postronnym zgodnie z obowiązujcymi przepisami prawa polskiego.

3. Podanie danych podczas rejestracji/zamówienia jest dobrowolne oraz konieczne do złożenia zamówienia.

4. Dane podane podczas rejestracji/zamówienia s wykorzystywane do celów: realizacji zamówienia, kontaktowych z klientami, księgowych, marketingowych oraz innych czynności związanych z działalnocią waciciela.

5. Każdy zarejestrowany klient ma prawo wglądu do swoich danych, modyfikacji ich oraz usunięcia.

6. Właściciel w ramach prowadzonych akcji promocyjno-marketingowych i konkursów wykorzystuje dane klientów do przesania stosownych informacji – jednakże można zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

7. Dane klientów mogą by udostpnianie podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa polskiego.

§ 8 RODO - obowizek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych jest waciciel.

2. Klient ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnymmomencie;

3. Klient ma prawo do otrzymania potwierdzenia (informacji) czy jego dane osobowe są przetwarzane przez właściciela i w jaki sposób

4. Klient ma prawo do sprostowania niedokładnych lub nieaktualnych danych osobowych oraz do ich uzupełnienia w sytuacji, gdy są one niekompletne;

5. Klient ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacji gdy jego dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes właciciela. W razie takiego sprzeciwu właciciel zaprzestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że – wykaże istnienie istotnych oraz uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, które to obiektywnie mają pierwszestwo nad niedogodnoci lub służą obronie roszczeń waściciela. Prawo sprzeciwu przysuguje również klientowi w sytuacji gdy przetwarzanie danych dotyczy marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) – bez wzgldu na podstawę prawną takiego przetwarzania czy uzasadniony interes waciciela. W każdej sytuacji poprzez zgłoszenia sprzeciwu lub cofnicie zgody w tym zakresie, spowoduje i zostanie zaprzestane przetwarzanie danych klienta – w tych celach.

6. Klient ma prawo do usunicia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).

7. Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w praktycznym tego znaczeniu klient może żąddać blokady czasow do swoich danych osobowych lub nakaza przeniesienia ich do innego systemu;

8. Klient ma prawo do przenoszenia danych – otrzymywania kopii zapasowych danych osobowych, które klient dostarczy – w oparciu o jego zgod lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany;

9. Klient ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych). Wszelkie dokumenty (wnioski) dotyczce przetwarzania danych osobowych prosimy skada mailowo na adres email podany na stronie internetowej lub listownie na adres siedziby waciciela. Wszelkie dostarczone wnioski zostan rozpatrzone niezwocznie, najpóniej do jednego miesica od daty dostarczenia. Waciciel zastrzega sobie jednak przeduenie ww. terminu, ze wzgldu na skomplikowany charakter dania lub liczb da, o kolejny dodatkowy miesic. Do momentu realizacji wniosku moe si jednak zdarzy, e klient otrzyma informacj o rezygnacji - cofajc jego zgod.

§ 9 Postanowienia kocowe

Wszelkie spory pomidzy klientem a wacicielem mog by rozwizywane w drodze mediacji lub poddane pod rozstrzygnicie sdu waciwego ze wzgldu na miejsce siedziby waciciela. Kady moe zapozna si z regulaminem, który udostpniony jest na stronie internetowej właściciela. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie maj przepisy prawa powszechnie obowizujcego w szczególnoci przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz. U. 2002 r. nr. 144

poz. 1204 z zm.); ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. nr. 141, poz. 1176 z zm.)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

....................................................................                                                                                ....................................................................

Imię i nazwisko konsumenta                                                                                                    miejscowośc i data

                                                                                                                                                   .........................................................................

                                                                                                                                                    dane Firmy

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy kupna sprzedaży za wartej z

firmą Koneser sp z o.o. sp.k. za pośrednistwem sklepu internetoweg www.kawyiherbatyswiata.pl zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu

towaru................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                                                       .................................................

                                                                                                                                                                                         Podpis konsumenta

Zaloguj się

PełnyKubek.pl

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku